P. Metastasio & A. Caldara: L’Asilo d’Amore

Novodobá světová premiéra v rámci IX. ročníku 
Festivalu barokních umění Český Krumlov 2016
 
 
A n t o n i o   C a l d a r a
(16701736)
 
L’ A s i l o    d’ A m o r e
 
(Útočiště Amorovo)
 
 
Festa Teatrale na libreto Pietra Metastasia,
komponovaná v roce 1732 pro Český Krumlov a poprvé uvedená téhož roku v Linci.
 
Novodobá světová premiéra
u příležitosti výročí 250 let od otevření Zámeckého divadla v Českém Krumlově (1766).
 
Osoby a obsazení:
 
Venere – Kristýna Fílová (soprán)
Pallade – Jana Dvořáková (soprán)
Apollo – Veronika Mráčková Fučíková (mezzosoprán)
Mercurio – Lucie Prokopová (soprán)
Marte – Ivo Michl (basbaryton)
Amore – Pavla Štěpničková (alt)
Proteo – Tomáš Kočan (tenor)
 
Režie a barokní gestika Zuzana Vrbová
 
Antonio Caldara (cca 1670–1736) je jedním z nejvýznamnějších skladatelů nejen italského, nýbrž i středoevropského baroka. Po třicet let zastával jedno z nejvýznamnějších hudebnických míst tehdejší Evropy – byl druhým kapelníkem císařské dvorní kapely ve Vídni v době jejího největšího rozkvětu za vlády hudbymilovného císaře Karla VI. Vedle péče o chrámovou hudbu bylo Caldarovým hlavním úkolem komponovat opery oslavující panovnický dům. Jeho skladby významně ovlivnily podobu vrcholného baroka v celé Střední Evropě a dochovaly se kromě Rakouska a Itálie též v českých, moravských, slezských a maďarských archivech (m.j. i v Českém Krumlově).
 
Oslavná opera (tzv. Festa Tetrale) „L’Asilo d’Amore“ byla zkomponována v roce 1732 na oslavu narozenin císařovny Alžběty Kristýny (28. srpna). Protože toto datum připadlo na cestu císařského dvora z Karlových Varů a Prahy zpět do Vídně, bylo představení připravováno na zámku císařova přítele a vrchního štolby Adama Františka knížete ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově. Archivní materiály nás zpravují nejen o návštěvách hlavních realisátorů představení, básníka a dramatika Pietra Metastasia a scénografa Giuseppe Galli-Bibieny, na krumlovském zámku, ale i o přesném počtu členů císařské dvorní kapely (zpěváků, tanečníků a hudebníků), kteří měli operu v Českém Krumlově nastudovat. Bohužel po tragickém skonu knížete ze Schwarzenbergu při lovu u Brandýsa nad Labem, kdy byl postřelen samotným císařem, nepřicházelo oslavné dvorské představení v Krumlově v úvahu. Premiéra se tedy nakonec odehrála v Linci, o čemž nás zpravuje jak dochovaná rukopisná partitura, tak výtisk libreta.
 
Zamýšlené nastudování Caldarovy opery „L’Asilo d’Amore“ bude novodobou světovou premiérou a druhým provedením vůbec (dvorské opery nebyly reprisovány a nebyly ani poskytovány jiným dvorům či divadlům). Zároveň bude toto dílo po 284 letech uvedeno na místě, pro něž bylo původně koncipováno. Podkladem pro nastudování je  Caldarova autografní partitura uložená v Archivu Společnosti přátel hudby ve Vídni (Gesellschaft der Musikfreunde), dále čistopis partitury a instrumentálních partů z fondu dvorní kapely ve vídeňské Národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k lineckému představení uložený tamtéž.