A. Boroni: L'Amore in Musica. Český Krumlov 2015

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 1

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 1

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 3

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 3

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 5

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 5

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 8

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 8


L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 8

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 8

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 9

L'Amore in Musica, Atto Primo, Scena 9

L'Amore in Musica, Atto II., Scena 3

L'Amore in Musica, Atto II., Scena 3

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Scena 15

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Scena 15


L'Amore in Musica, Atto Secondo, Scena 16

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Scena 16

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Scena 16

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Scena 16

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Finale

L'Amore in Musica, Atto Secondo, Finale

L'Amore in Musica, Atto Terzo, Scena 4

L'Amore in Musica, Atto Terzo, Scena 4


L'Amore in Musica, Atto Terzo, Finale

L'Amore in Musica, Atto Terzo, Finale